Δραστηριότητες

Πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις δράσεις του σχολείου μας. Πιο αναλυτικά:

1) Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί

2) Ερευνητική Εργασία (Project)

3) Σχολικές Γιορτές

4) Σχολικές Εκδρομές