Νομοθεσία

Προεδρικά Διατάγματα

Νόμοι

Υπουργικές Αποφάσεις

  • Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ 2769 τ. Β'/02-12-2011) - Εκδρομές - Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. (Σύμφωνα με την 146108/Γ2/20-12-2011 εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ με την παραπάνω Υ.Α. παύει η ισχύς της αριθμ. 13324/Γ2/07-02-2006 Υ.Α.)

  • Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/ 16-10-2002) - Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των Σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων

  • Y.A. 86157/Γ2 και Υ.Α. 86160/Γ2 (ΦΕΚ 1966/02-09-2011) - Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25?05?2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου» και Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο.

Εγκύκλιοι

  • 47380/Γ2/09-05-2007 - Προγραμματισμός Λειτουργίας Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων

Εμφανίσεις: 524